سفارشات چند روزه به مقصد میرسند؟

در صورتی که پرداخت به صورت کامل انجام بگیرد، با توجه به مسافت مورد نظر کلیه سفارشات گچ بعد از حداقل یک هفته کاری و حداکثر دو هفته کاری به مقصد مورد نظر تحویل داده می شوند.