حداقل و حداکثر میزان سفارش چقدر می تواند باشد؟

حداقل میزان سفارش گچ 12 تن و حداکثر 100 تن می باشد