آیا قابلیت عودت سفارشات وجود دارد؟

در صورتی که به کیسه های گچ آسیبی وارد نشده باشد و با پرداخت هزینه عودت توسط سفارش دهنده، امکان بازگشت سفارشات نیز مقدور می باشد.